logo
logo
facebook
The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina finds a violation of the prohibition of discrimination in connection with the right to education and the organization of schools on ethnic grounds

Nakon što je u oktobru 2011.godine pokrenut postupak, shodno Zakonu o zabrani diskriminacije, po kolektivnoj tužbi radi utvrđenja diskriminacije djece u obrazovanju na području SBK, pred Općinskim sudom u Travniku, i nakon pravne bitke koja je trajala nekoliko godina, postupajući po apelaciji Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, Ustavni sud BiH je odlukom o dopustivosti i meritumu odlučio:

“Utvrđuje se kršenje zabrane diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na obrazovanje iz člana II/3.l) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te kršenje člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukida se Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 51 0 P 054522 16 Rev od 3. oktobra 2017. godine.

Predmet se vraća Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na obrazovanje iz člana II/3.l) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 2. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.

Nalaže se Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke”.

Tužbeni zahtjev u ovom predmetu je bio postavljen tako što se tražilo da se utvrdi da je tuženi (Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kantona-Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta davanjem saglasnosti i organizovanjem škola na etničkom principu, te donošenjem i implementacijom školskih planova i programa utemeljenih na etničkom principu dozvolio segregaciju učenika u osnovnim i srednjim školama na području KSB/SBK na temelju njihove etničke pripadnosti čime je počinio diskriminaciju, te da se naloži tuženom da preduzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje usklađene sa legitimnim i specifičnim ciljevima obrazovanja u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem da se prestane sa daljnjom segregacijom i diskriminacijom djece u školama na području KSB/SBK na temelju njihove etničke pripadnosti, tako što će odmah ustanoviti jedinstvene integrisane multikulturne obrazovne ustanove-škole za utvrđena upisna područja sa jedinstvenim nastavno naučnim planom i programom uz puno poštivanje prava djece na obrazovanje na maternjem jeziku, a sve to u roku od 30 dana od dana presuđenja pod prijetnjom prinudnog izvršenja.