logo
logo
COVID 19 informacije
Sve što trebate znati o svojim pravima za vrijeme COVID 19 pandemije
Potražite odgovore na svoja pravna pitanja ili probleme
Primjeri: pravo na dječiji dodatak, otkaz ugovora o radu
Pružaoci besplatne pravne pomoći
Razgovarajte s nama i postavite svoje pravno pitanje
Dokumenti za preuzimanje
Da li ispunjavam uslove za besplatnu pravnu pomoć?
Uradi brzi kvalifikacioni upitnik da vidiš da li ispunjavaš uslove za besplatnu pravnu pomoć

Najnovije vijesti

Nastavlja se održavanje edukativnih radionica o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima za studente pravnih fakulteta u BiH
Udruženje „Vaša prava BiH“ u saradnji sa Programom vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Konrad-Adenauer Fondacije i u 2021. godini nastavlja sa održavanjem edukativnih radionica o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima za studente pravnih fakulteta u BiH Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Konrad-Adenauer Fondacije https://www.kas.de/bs/web/rlpsee/konrad-adenauer je odlučio i u 2021. godini ...
Krajem februara 2021. godine očekuje se besplatan pristup Bazi od od 13.437 sudskih odluka
Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 28.01.2021. godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS BiH), usvojio je Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTS-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 15/14). Odluka će stupiti na snagu danom objave u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. 
Rezolucuja Vijeća Evrope u vezi obaveznosti vakcinacije
Vijeća Europe (CoE) je  vodeća svjetska organizacija  za ljudska prava, upravno je tijelo Europskog suda za ljudska prava, koje je različito i odvojeno  od EU. Čini ga 47 država, uključujući sve države članice EU, ugovorne su  strane Vijeća Evrope i Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR).  Vijeće Evrope je  izglasao rezoluciju koja zabranjuje državama  članicama da vakcinaciju protiv koronavirusa učine obaveznom ili da se  njome može diskriminirati radnike ili bilo koga ko se ne cijepi.
ZAKONI O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Ovdje možete pronaći sve zakone o pružanju besplatne pravne pomoći

Najčešće postavljana pravna pitanja

 • Obaveze škola u cilju zaštite od elementarne nepogode

  PITANJE: Živim u Kostajnici koja je znatno oštećena zbog jakog potresa koji se desio u Petrinji krajem decembra mjeseca 2020. godine. Majka sam dvoje mldb. djece koja idu u osnovnu i srednju školu. Škole su znatno oštećene u potresu. Interesuje me da li postoji obaveza ili uputstvo po kojem učitelji i djeca trebaju da postupaju ukoliko se nađu u školi za vrijeme potresa? Do sada djeca nisu upoznata na koji i to najbezbjedniji način da napuste zgradu škole u slučaju potresa.

  ODGOVOR : Škole su dužne da postupe u skladu sa postojećim Pravilnikom o obučavanju lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja o opasnostima i zaštiti od elementarne nepogode i druge nesreće („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/14). Pomenutim Pravilnikom propisuje se način obučavanja i osposobljavanja lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja o opasnostima od elementarne nepogode , kao i sticanje znanja iz oblasti lične, uzajamne, i kolektivne zaštite i spasavanja. Sve škole su u obavezi da planiraju godišnjim programom rada da najmanje jednom godišnje organizuju pokazne vježbe postupanja u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

  Pored toga, postoji obaveza da se učenici kroz program odjeljenske zajednice obučavaju i stiču znanja o bezbjednosnim rizicima, njihovim manifestacijama i posljedicama po ljude, njihovu imovinu i životnu sredinu i stiču vještine za optimalno reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda.

  Škole su obavezne da učenike i zaposlene  upoznaju sa sadržinom planova zaštite i spašavanja, a posebno sa planom evakuacije.

   

 • Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja obima posla

  PITANJE: Poslodavac je usmeno najavio da će da mi otkaže ugovor o radu zbog smanjenja obima posla. Da li poslodavac treba da mi uruči pismeno rješenje o otkazu? Radi se o poslodavcu u Republici Srpskoj.

  ODGOVOR: Po Zakonu o radu Republike Srpske ugovor o radu otkazuje se rješenjem u pisanom obliku koje mora biti obrazloženo i sadržavati odredbe o pravnom lijeku.

  Rješenje o otkazu ugovora o radu mora da se dostavi radniku lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta radnika.

  U slučaju otkaza ugovora o radu zbog smanjenja obima posla, poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu radnika pisanim putem obavijesti o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja obavještenja da se izjasni na navode iz obavještenja.

  U tom obavještenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na obavještenje.

 • Zastarjelost komunalnih potraživanja

  PITANJE:  Moj brat teško je oboljelo lice. Isti živi sam od socijalne pomoći. Elektrodistribucija je podnijela tužbu protiv brata radi naplate dugovanja i to dugovanja koja su starija od deset godina. Ineteresuje nas koji je rok zastare komunalnih potraživanja?

  ODGOVOR : Shodno Zakonu o obligacionim odnosima zastarjelošću prestaje pravo zahtjevati ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao.Za komunalna potraživanja predviđen je jednogodišnji rok zastare, tako zastarjevaju za jednu godinu:

  1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

  2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio- prijemnika i televizijskog prijemnika;

  3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima;

  4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

  Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

 • Opravdani razlog za nedolazak na sudsko ročište prema Zakonu o zaštiti od klevete u F BIH

  Pitanje: Poštovani, zanima me da li je moguće izostati kao svjedok prilikom tužbe za klevetu ukoliko je u pitanju odlazak van zemlje?

  Odgovor:  Ukoliko se prije davanja izjave nadležnom Općinskom sudu u svojstvu svjedoka preselite u drugu zemlju, a budete  od strane suda pozvani, imate opravdan razlog da se ne pojavite na ročištu, pod predpostavkom da sudu nije bila poznata Vaša nova adresa u inostranstvu. Ako je Vaša nova adresa  poznata sudu, a ako niste u mogućnosti pristupiti zakazanom ročištu dužni ste opravdati razloge Vašeg nedolaska. Bit ćete pozvani vjerovatno i drugi put, u zavisnosti da li ćete biti i dalje predloženi za svjedoka, a predlagač će morati sudu naznačiti Vašu tačnu adresu.

 • Obaveze škola u cilju zaštite od elementarne nepogode

  PITANJE: Živim u Kostajnici koja je znatno oštećena zbog jakog potresa koji se desio u Petrinji krajem decembra mjeseca 2020. godine. Majka sam dvoje mldb. djece koja idu u osnovnu i srednju školu. Škole su znatno oštećene u potresu. Interesuje me da li postoji obaveza ili uputstvo po kojem učitelji i djeca trebaju da postupaju ukoliko se nađu u školi za vrijeme potresa? Do sada djeca nisu upoznata na koji i to najbezbjedniji način da napuste zgradu škole u slučaju potresa.

  ODGOVOR : Škole su dužne da postupe u skladu sa postojećim Pravilnikom o obučavanju lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja o opasnostima i zaštiti od elementarne nepogode i druge nesreće („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/14). Pomenutim Pravilnikom propisuje se način obučavanja i osposobljavanja lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja o opasnostima od elementarne nepogode , kao i sticanje znanja iz oblasti lične, uzajamne, i kolektivne zaštite i spasavanja. Sve škole su u obavezi da planiraju godišnjim programom rada da najmanje jednom godišnje organizuju pokazne vježbe postupanja u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

  Pored toga, postoji obaveza da se učenici kroz program odjeljenske zajednice obučavaju i stiču znanja o bezbjednosnim rizicima, njihovim manifestacijama i posljedicama po ljude, njihovu imovinu i životnu sredinu i stiču vještine za optimalno reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda.

  Škole su obavezne da učenike i zaposlene  upoznaju sa sadržinom planova zaštite i spašavanja, a posebno sa planom evakuacije.

   

 • Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja obima posla

  PITANJE: Poslodavac je usmeno najavio da će da mi otkaže ugovor o radu zbog smanjenja obima posla. Da li poslodavac treba da mi uruči pismeno rješenje o otkazu? Radi se o poslodavcu u Republici Srpskoj.

  ODGOVOR: Po Zakonu o radu Republike Srpske ugovor o radu otkazuje se rješenjem u pisanom obliku koje mora biti obrazloženo i sadržavati odredbe o pravnom lijeku.

  Rješenje o otkazu ugovora o radu mora da se dostavi radniku lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta radnika.

  U slučaju otkaza ugovora o radu zbog smanjenja obima posla, poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu radnika pisanim putem obavijesti o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja obavještenja da se izjasni na navode iz obavještenja.

  U tom obavještenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na obavještenje.

 • Zastarjelost komunalnih potraživanja

  PITANJE:  Moj brat teško je oboljelo lice. Isti živi sam od socijalne pomoći. Elektrodistribucija je podnijela tužbu protiv brata radi naplate dugovanja i to dugovanja koja su starija od deset godina. Ineteresuje nas koji je rok zastare komunalnih potraživanja?

  ODGOVOR : Shodno Zakonu o obligacionim odnosima zastarjelošću prestaje pravo zahtjevati ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao.Za komunalna potraživanja predviđen je jednogodišnji rok zastare, tako zastarjevaju za jednu godinu:

  1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

  2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio- prijemnika i televizijskog prijemnika;

  3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima;

  4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

  Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

 • Opravdani razlog za nedolazak na sudsko ročište prema Zakonu o zaštiti od klevete u F BIH

  Pitanje: Poštovani, zanima me da li je moguće izostati kao svjedok prilikom tužbe za klevetu ukoliko je u pitanju odlazak van zemlje?

  Odgovor:  Ukoliko se prije davanja izjave nadležnom Općinskom sudu u svojstvu svjedoka preselite u drugu zemlju, a budete  od strane suda pozvani, imate opravdan razlog da se ne pojavite na ročištu, pod predpostavkom da sudu nije bila poznata Vaša nova adresa u inostranstvu. Ako je Vaša nova adresa  poznata sudu, a ako niste u mogućnosti pristupiti zakazanom ročištu dužni ste opravdati razloge Vašeg nedolaska. Bit ćete pozvani vjerovatno i drugi put, u zavisnosti da li ćete biti i dalje predloženi za svjedoka, a predlagač će morati sudu naznačiti Vašu tačnu adresu.

Želite li nam poslati poruku direktno? Registrujte se!