logo
logo

Kategorije korisnika

Grupe korisnika Vaših prava BiH obuhvataju: raseljene osobe, povratnike (posebna pažnja data je situaciji i potrebama manjinskih povratnika), izbjeglice, ugrožene lokalne stanovnike, tražitelje azila i izbjeglice u BiH, osobe iz regije koje traže privremenu zaštitu u BiH, osobe iz regije koje su pod privremenom zaštitom u BiH, osobe u BiH kojima je potrebna pomoć za pitanja apatrizma/državljanstva, te žrtve trgovine ljudima.

Vaša prava BiH su obuhtaju i značajne sektore bh. populacije uopšte kroz javne edukacije i kampanje.

Kriteriji za definisanje prioritetnih kategorija korisnika i pružanje usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”

Ovi kriteriji definišu prioritetne kategorije korisnika usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, dokaze koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja određenog svojstva, posebne oblike pružanja besplatne pravne pomoći, te ostala pitanja od značaja za postupak određivanje i prijem korisnika usluga besplatne pravne pomoći, od strane “Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine”.

Kriteriji su urađeni u skladu sa ugovornim obavezama i prioritetima po projektima koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” implementira.

U prioritetne kategorije lica kojim “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pružaju usluge besplatne pravne pomoći svrstavaju se slijedeći korisnici:

 • Povratnici
 • Raseljene osobe u BiH
 • Izbjeglice i priznate izbjeglice
 • Tražitelji azila
 • Lica bez državljanstva
 • Lica na privremenom prihvatu
 • Lica na humanitarnom boravku
 • Žrtve trgovine ljudima
 • Djeca bez roditeljskog staranja
 • Žrtve mučenja
 • Preživjeli zatočenici logora
 • Pripadnici nacionalnih manjina
 • Samohrani roditelji
 • Žrtve nasilja u porodici
 • Lokalno ugroženo stanovništvo, iz reda slijedećih kategorija:
  • Korisnici socijalne pomoći
  • Civilne žrtve rata
  • Mirnodopski invalidi
  • Ratni vojni invalidi
  • Nezaposlene osobe
  • Penzioneri
  • Zaposlene osobe, čija su povrijeđena prava iz radnog odnosa.

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” besplatnu pravnu pomoć ne pruža pravnim licima.

POSEBNI OBLICI PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Usluge besplatne pravne pomoći putem pripreme i dostave odgovora na pitanja postavljena i proslijeđena putem elektronske pošte će biti obezbjeđene, odnosno pružene isključivo korisnicima koji su pripadnici neke od gore navedenih kategorija.

DOKAZIVANJE SVOJSTVA PRIPADNIKA PRIORITETNE KATEGORIJE

Dokazi koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja svojstva pripadnika neke od gore navedenih kategorije, naročito su:

 • Uvjerenja o statusu, odnosno svojstvu, izdata od strane nadležnog organa
 • Odluke suda i organa uprave
 • Odluke i uvjerenja izdata od strane državnih organa, poslodavaca, te drugih ustanova i institucija,
 • Čekovi od primljene penzije
 • Ovjereni obrasci za evidencije
 • Propisani kartoni za registraciju korisnika.

U posebno očitim i opravdanim situacijama, ovlaštena osoba je u obavezi pružiti besplatnu pravnu pomoć i korisniku koji ne posjeduje neki od dokaza navedenih u ovoj tački.

PRAVNE OBLASTI PRUŽANJA USLUGA

Pored subjektivnih personalnih kriterija za određivanje korisnika usluga besplatne pravne pomoći određenih ovim kriterijima, prilikom prijema potencijalnog korisnika ovlaštena osoba je u obavezi da vodi računa i o objektivnim kriterijima u smislu praćenja pravnih oblasti u kojim Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pruža usluge besplatne pravne pomoći, te na taj način isključi angažman iz oblasti koje ne spadaju u područje rada Udruženja (kao na primjer, oblast krivičnog, privrednog prava i slično).