logo
logo

O nama

Udruženje Vaša prava BiH sa sjedištem u Sarajevu je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Udruženje Vaša prava BiH se zalaže za slobodu i ljudsko dostojanstvo.Ovo opredjeljenje se ogleda u pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanju interesa korisnika.

Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine je lokalna, nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Prvobitno je osnovano 1996. godine kao Mreža centara informativne i pravne pomoći pod pokroviteljstvom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), čiji je mandat da osigura bezbjedan, zakonit i dostojanstven povratak izbjeglica i raseljenih lica njihovim predratnim domovima. Projekat su implementirale četiri međunarodne i domaće nevladine organizacije do decembra 2003. kada je Mreža postala domaća nevladina organizacija “Vaša prava” – Mreža pravne pomoći koja je inkorporirala rad, mandat i ciljeve prethodne Mreže centara informativne i pravne pomoći financirane od strane UNHCR-a.

U 2005. godini registrovano na državnom nivou, Udruženje Vaša prava Bosne i Hercgovine danas predstavlja najveću organizaciju za pružanje pravne pomoći i jednu od najvećih nevladinih organizacija u regiji. Ona se razvila u efikasnu mrežu centara pravne i informativne pomoći sa 35 uposlenika u 9 kancelarija i preko 120 mobilnih timova širom BiH.

Glavni ciljevi Vaših prava BiH su:

  • zaštita i efikasno ostvarivanje pojedinačnih prava korisnika usluga putem pružanja besplatne pravne pomoći, čime se omogućuje ravnopravan pristup pravdi bez diskriminacije po bilo kom osnovu;
  •  informisanje i edukacija o zakonskim regulativama, pravima i obavezama korisnika usluga; doprinos jačanju zakonitosti, vladavini prava i razvoju civilnog društva;
  • pružanje besplatne pravne pomoći, davanje informacija o pravima i obavezama korisnika usluga, pravnih savjeta, sastavljanje raznih podnesaka, zastupanje korisnika usluga u postupcima pred sudovima, državnim institucijama, organima i tijelima u skladu sa relevantnim zakonima i međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, pružanjem drugih oblika pravne pomoći u cilju zaštite prava i interesa korisnika usluga;
  • zagovaranje i podizanje svijesti o pitanjima ljudskih prava i civilnog društva; izdavanje informativno pravnog magazina, brošura, postera, letaka, afiša, ažuriranje web stranice, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  • organizovanje i održavanje seminara, okruglih stolova, stručnih tribina, sesija i drugih informativnih kampanja;
  • saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu

Udruženje je od 1996. godine do sada pružilo pomoć za oko 450,000 izbjeglih lica, povratnika, raseljenih lica, manjinskih grupa i grupa ugrožene domicilne populacije u pravnim stvarima kao što su: povrat imovine, socijalna, ekonomska i kulturna prava, diskriminacija u pristupu zapošljavanju, komunalijama, obrazovanju i socijalnoj pomoći kao i druga ljudska prava garantovana Evropskom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim pravnim instrumentima.

Program pravne pomoći Udruženja obuhvaća širok spektar djelovanja, uključujući različite pravne oblasti radnog prava, imovinskih odnosa, porodičnog prava, socijalnih prava, statusnih prava, penzijsko-invalidskog osiguranja, obnove i rekonstrukcije, prava izbjeglica iz Republike Hrvatske i usmjeren je prema više različitih korisničkih kategorija, od najugroženijih i najranjivijih poput raseljenih lica, povratnika, izbjeglica, pripadnika manjinskih naroda, tražioca azila, žrtava trgovine ljudima do ugroženog lokalnog stanovništva.

Putem mreže kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i mobilnih timova, Vaša prava BiH pružaju sve oblike pravne pomoći, u skladu sa domaćim zakonima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ostalim međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava. Uz pravnu komponentu, u radu Udruženja vrlo važnu ulogu ima i informativna komponenta, koja sve pravne aktivnosti podržava kroz organizovanje sveobuhvatnih informativnih kampanji.

Na osnovu potpisanog Protokola sa državnim Ministarstvom sigurnosti, Vaša prava BiH pružaju besplatnu pravnu pomoći žrtvama trgovine, tražiteljima azila u BiH i ostalim osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH. Osim toga, u skladu sa Protokolom s Ministratsvom za izbjeglice i raseljena lica, pravnu pomoć udruženja dobivaju i korisnicima koji su u nadležnosti ovog Ministarstva.

Osim saradnje na lokalnom i regionalnom nivou kroz Balkansku mrežu za azil, u 2006. je godini potpisan i Memorandum o saradnji sa Evropskim vijećem za izbjeglice i azil- ECRE, na osnovu kojeg je Udruženje Vaša prava BiH postalo nacionalni partner u regionalnom projektu. Također, dio svojih aktivnosti Udruženje usmjerava ka donošenju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u nekrivičnim oblastima.

VPBiHrollup 2020.png